Relacja z VIII Walnego Zjazdu (2015)

3 marca 2015 r. we Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych „Sektor 3” przy ul. Legnickiej 65 odbył się VIII Walny Zjazd Członków Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego (ŚTG), zwołany przez Zarząd na podstawie statutu w celach sprawozdawczo-wyborczych, bowiem VI kadencja władz wybranych 14.01.2010 z upływem 5 lat dobiegła końca.

Przewodniczącą zjazdu wybrano Jadwigę Maciejowską, a protokolantem zjazdu ― Andrzeja Kraszewskiego.

Na ogólną liczbę 111 członków ŚTG uczestniczyło 27 członków zwyczajnych, dlatego zjazd rozpoczął się w drugim terminie po godz. 17:30, dzięki czemu obrady były prawomocne.

Absolutorium

Sprawozdanie z działalności Zarządu za okres od 14 stycznia 2010 r. do 3 marca 2015 r. przedstawił Grzegorz Mendyka, prezes ustępującego Zarządu. Sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik ustępującego Zarządu, Ryszard Pawlikowski. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej członek, Andrzej Szczudło.

Jednogłośnymi uchwałami zjazdu, sprawozdania merytoryczne i finansowe Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej zostały zatwierdzone, a ustępującemu Zarządowi zostało udzielone absolutorium.

Członkostwo honorowe

Zjazd uchwałą jednogłośnie zatwierdził i potwierdził nadanie tytułu członka honorowego Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego znanemu językoznawcy Profesorowi Janowi Miodkowi z Uniwersytetu Wrocławskiego za zasługi w propagowaniu również genealogii, wręczonej z okazji 20-lecia ŚTG 05.04.2013.

Wybór nowych władz

Zjazd uchwałami wybrał do Zarządu następujących członków: Maria Rągowska-Banasiak, Zbigniew Ligus, Bolesław Olszewski, Maciej Róg, Franciszek Kromplewski, Andrzej Kraszewski, a do Komisji Rewizyjnej: Andrzej Szczudło, Ryszard Kołodziejczyk, Maria Odrowąż.

W czasie przerwy Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się poprzez wybór Ryszarda Kołodziejczaka na przewodniczącego, a Andrzeja Szczudły na sekretarza. Zarząd w czasie przerwy w zjeździe nie zdążył się ukonstytuować.

Na tym zjazd zakończono, z czego spisano protokół, a zmiany podlegają zgłoszeniu właściwemu Sądowi Gospodarczemu KRS oraz Prezydentowi Wrocławia.

Komentarze z Facebooka

komentarz(y/e)