Relacja z XI Walnego Zjazdu (2020)

5 lutego 2020 r. w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 65, odbył się XI Walny Zjazd (Zebranie) Członków Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego (ŚTG) zwołany przez Zarząd na podstawie statutu w celach sprawozdawczo-wyborczych, bowiem VII kadencja władz wybranych 3 marca 2015 r. z upływem 5 lat dobiegła końca.

Na ogólną liczbę 86 członków ŚTG w pierwszym terminie o godz. 17:00 na sali było obecnych 26 członków zwyczajnych, dlatego zjazd rozpoczął się w drugim terminie po godz. 17:30, dzięki czemu obrady były prawomocne.

W oczekiwaniu na rozpoczęcie zjazdu  Ewa Dobiech-Czech zapoznała zebranych z planem i ustaleniami Spotkania Zamkowego, mającego odbyć się 20-21 czerwca w Jeleniej Górze.

Absolutorium

Po upływie wymaganego czasu, Walny Zjazd Członków Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego  został otwarty, stwierdzono obecność 37 członków zwyczajnych uprawnionych do głosowania oraz 5 przez pełnomocników, tak więc wymagane kworum zostało osiągnięte w drugim terminie. Na prowadzącego zebranie wybrano Zbigniewa Ligusa. Przypomniał  on, że zwołanie i materiały, w tym sprawozdanie z działalności Zarządu oraz sprawozdanie finansowe, a także sprawozdanie Komisji Rewizyjnej  zostały doręczone drogą mailową 14 stycznia (tj. na 21 dni przed walnym zebraniem). Po zaprotokołowaniu uwag Barbary Gąsieniec (nie wymieniono nazwiska jednego z prelegentów, brak rozszerzonego opisu trzech innych), sprawozdania merytoryczne i finansowe Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej zostały jednogłośnie zatwierdzone, a ustępującemu Zarządowi zostało udzielone absolutorium.

Członkostwo honorowe

Zjazd uchwałą jednogłośnie zatwierdził i potwierdził nadanie tytułu członka honorowego Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego  Andrzejowi Kraszewskiemu , a także nadanie tego samego tytułu Grzegorzowi Mendyce. Wcześniej prowadzący zebranie Zbigniew Ligus odczytał uzasadnienie obu wniosków. Zebrani powstaniem i brawami uczcili uhonorowanych kolegów.

Wybór nowych władz

Zjazd uchwałami wybrał do Zarządu następujących członków: Marię  Rągowską-Banasiak, Zbigniewa  Ligusa, Macieja Roga, Ewę Dobiech-Czech i Mieczysławę Skarżyńską. W skład Komisji Rewizyjnej  weszli: Ryszard Pawlikowski, Jadwiga Kaleta i Andrzej Szczudło. Prezes Maria Rągowska podziękowała za dotychczasową pracę i zaangażowanie ustępującym członkom  Zarządu i Komisji Rewizyjnej: Andrzejowi Kraszewskiemu, Ryszardowi Pawlikowskiemu, Marii Odrowąż i Ryszardowi Kołodziejczakowi.

Po wyczerpaniu porządku obrad, Walne Zebranie członków Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego zostało zamknięte, a nowo wybrane władze ukonstytuowały się następująco:

Zarząd  VIII kadencji (2020-2025)

Prezes            Maria Rągowska-Banasiak

Wiceprezes    Zbigniew Ligus

Sekretarz       Maciej Róg

Skarbnik        Mieczysława Skarżyńska

Członek         Ewa Dobiech-Czech

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący   Ryszard Pawlikowski

Sekretarz              Jadwiga Kaleta

Członek               Andrzej Szczudło

Na tym zjazd ostatecznie zakończono, z czego spisano protokół, a zmiany podlegają zgłoszeniu właściwemu Sądowi Gospodarczemu KRS oraz Prezydentowi Wrocławia.

 Stary i nowy zarząd w pełnym składzie.

 

Komentarze z Facebooka

komentarz(y/e)