Expandmenu Shrunk

Nieaktualny statut 2007

Nieaktualny Statut Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego, w brzmieniu pozostawionym dla celów historyczno-archiwalnych ze starej witryny Gento ok. 2007 r. i obowiązujący do 2011 r. Patrz wersja aktualna.

Rozdział I: Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie Śląskie Towarzystwo Genealogiczne, zwane w dalszych postanowieniach statutu stowarzyszeniem, jest zrzeszeniem zarejestrowanym i zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach posiada osobowość prawną.

§ 2

Śląskie Towarzystwo Genealogiczne jest stowarzyszeniem społeczno-kulturalnym, zrzeszającym miłośników genealogii i tradycji rodzinnej na zasadzie dobrowolności i opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

§ 3

Terenem działalności stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica, a siedzibą władz naczelnych Wrocław.

§ 4

Stowarzyszenie zrzesza obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i cudzoziemców zamieszkałych w kraju i za granicą.

§ 5

Jednostkami organizacyjnymi stowarzyszenia są koła.

§ 6

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń o takich samych lub podobnych celach statutowych.

§ 7

Stowarzyszenie ma prawo używania odznak organizacyjnych oraz pieczęci.

Rozdział II: Cele i środki działania

§ 8

Celem stowarzyszenia jest:

1) popularyzacja wiedzy genealogicznej,

2) inicjowanie badań genealogicznych,

3) rozwijanie działalności kulturalno-oświatowej wśród członków.

§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, poprzez:

1) prowadzenie biblioteki i archiwum genealogicznego dla potrzeb stowarzyszenia,

2) organizowanie prelekcji i seminariów genealogicznych,

3) wydawanie biuletynów i publikacji na tematy genealogiczne,

4) konsultacje genealogiczne,

5) współpracę ze stowarzyszeniami genealogicznymi, archiwami i placówkami historycznymi w Polsce i za granicą,

6) tworzenie, programowanie i działalność zespołów studyjnych,

7) popularyzację języka międzynarodowego esperanto i innych języków wśród członków stowarzyszenia,

8) podejmowanie wszelkiej innej działalności zgodnej z celami statutowymi stowarzyszenia.

Rozdział III: Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:

1) zwyczajnych,

2) wspierających,

3) honorowych.

§ 11

1. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna, która wyraziła w deklaracji gotowość realizacji celów stowarzyszenia.

2. O przyznanie członkostwa zwyczajnego mogą wystąpić:

a) pełnoletni obywatele korzystający z pełni praw publicznych,

b) małoletni w wieku 16-18 lat,

c) małoletni poniżej 16 lat posiadający zgodę ustawowych przedstawicieli.

3. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego.

§ 12

1. Członkiem wspierającym stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna, która dla poparcia działalności stowarzyszenia opłaciła składkę członkowską.

2. Członek wspierający — osoba prawna działa w stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.

3. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków wspierających następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego.

§ 13

1. Godność członka honorowego nadaje Walny Zjazd Członków, na wniosek Zarządu, osobom szczególnie zasłużonym dla popularyzacji genealogii i tradycji rodzinnej.

2. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich i przysługują im wszystkie prawa członków zwyczajnych stowarzyszenia.

§ 14

1. Pełnoletni członkowie zwyczajni i honorowi mają czynne i bierne prawo wyborcze do władz stowarzyszenia.

2. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje również małoletnim członkom w wieku 16-18 lat, z tym że nie mogą stanowić większości w składzie władz stowarzyszenia.

3. Członkowie zwyczajni, honorowi i wspierający mają prawo:

a) korzystać z pomocy i urządzeń stowarzyszenia wg ogólnie przyjętych zasad,

b) podejmować inicjatywy zgodnie z celami stowarzyszenia oraz współuczestniczyć w życiu organizacyjnym,

c) zgłaszać wnioski dotyczące działalności stowarzyszenia.

§ 15

Do obowiązków członków stowarzyszenia należy:

1) branie czynnego udziału w realizacji celów statutowych stowarzyszenia,

2) przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz stowarzyszenia,

3) regularne opłacanie składki członkowskiej.

§ 16

1. Członkostwo traci się przez:

a) dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu Głównego stowarzyszenia,

b) skreślenie z listy członków przez Zarząd z powodu nieopłacenia składki członkowskiej przez okres jednego roku, licząc od końca roku, za który została opłacona składka,

c) wykluczenie przez Zarząd Główny za nieprzestrzeganie postanowień statutu lub działanie na szkodę stowarzyszenia.

2. Osobie wykluczonej ze stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania od decyzji Zarządu Głównego do Walnego Zjazdu Członków.

§ 17

Członkowie władz pełnią swe funkcje honorowo, z wyjątkiem osób zatrudnionych w biurze stowarzyszenia.

Rozdział IV: Podstawowe jednostki stowarzyszenia

§ 18

1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi stowarzyszenia są koła terenowe i środowiskowe.

2. Koła powoływane są przez Zarząd Główny, gdy w mieście lub środowisku ilość członków stowarzyszenia wynosi co najmniej 10 osób.

§ 19

1. Najwyższym organem koła jest Walne Zebranie Członków Koła.

2. Walne Zebranie Członków Koła:

a) określa samodzielnie program i plan działalności,

b) ocenia działalność statutową członków koła,

c) przyjmuje sprawozdania z działalności zarządu koła i udziela mu absolutorium,

d) wybiera zarząd koła w składzie 3-5 osób.

§ 20

1. Zarząd koła wybiera spośród siebie przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

2. Zarząd koła sprawuje władzę w okresie pomiędzy walnymi zebraniami członków i jego kadencja trwa dwa lata.

3. Do zadań zarządu koła należy w szczególności:

a) realizacja uchwał walnego zebrania członków, w tym programu i planu działalności,

b) podejmowanie współpracy z organizacjami i instytucjami na terenie swego działania,

c) powoływanie komisji problemowych,

d) zwoływanie walnego zebrania członków koła.

Rozdział V: Władze naczelne stowarzyszenia

§ 21

1. Władzami naczelnymi stowarzyszenia są:

a) Walny Zjazd Członków,

b) Zarząd Główny,

c) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja władz trwa trzy lata.

Walny Zjazd Członków

§ 22

1. Najwyższą władzą stowarzyszenia jest Walny Zjazd Członków.

2. Walny Zjazd Członków może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

§ 23

1. Zwyczajny Zjazd Członków jest zwoływany raz na trzy lata przez Zarząd Główny.

2. Zarząd Główny powiadamia członków o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zjazdu Członków co najmniej na 21 dni przed terminem rozpoczęcia Zjazdu.

§ 24

Nadzwyczajny Walny Zjazd Członków jest zwoływany:

a) na podstawie uchwały Zarządu Głównego,

b) na pisemne żądanie Komisji Rewizyjnej,

c) na pisemny wniosek podpisany przez 1/3 członków stowarzyszenia.

§ 25

Do kompetencji Walnego Zjazdu Członków należy:

1) dokonanie oceny całokształtu działalności stowarzyszenia,

2) uchwalanie głównych kierunków działalności stowarzyszenia,

3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej,

4) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach związanych z działalnością stowarzyszenia,

5) wybór Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej,

6) uchwalanie zmian statutu stowarzyszenia,

7) nadawanie godności członków honorowych,

8) rozpatrywanie odwołań osób wykluczonych ze stowarzyszenia,

9) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania stowarzyszenia.

§ 26

1. Uchwały Walnego Zjazdu Członków podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków w pierwszym terminie, a bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie, z wyjątkiem uchwał w sprawie zmiany statutu i rozwiązania się stowarzyszenia.

2. Wybór władz następuje w głosowaniu jawnym, chyba że Walny Zjazd podejmie uchwałę o głosowaniu tajnym.

Zarząd Główny

§ 27

1. Zarząd Główny składa się z 5-7 osób i wybiera spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

2. Zarząd Główny sprawuje władzę w okresie pomiędzy walnymi zjazdami członków.

3. Zarząd Główny może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce członków ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/2 składu pochodzącego z wyboru.

§ 28

Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:

1) kierowanie całokształtem działalności stowarzyszenia i składanie Walnemu Zjazdowi sprawozdań ze swej działalności,

2) powoływanie i rozwiązywanie kół terenowych i środowiskowych,

3) podejmowanie uchwał w sprawach majątku stowarzyszenia,

4) rozpatrywanie wniosków i zaleceń Komisji Rewizyjnej,

5) powoływanie i rozwiązywanie biura dla obsługi administracyjno-finansowej stowarzyszenia,

6) przyjmowanie i skreślanie członków stowarzyszenia,

7) zwoływanie walnych zjazdów członków,

8) reprezentowanie stowarzyszenia na terenie jego działania,

9) ustalanie wysokości składek członkowskich,

10) powoływanie i rozwiązywanie stałych lub doraźnych komisji problemowych,

11) uchwalanie regulaminów organizacyjno-finansowych.

§ 29

1. Zebrania Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności 1/2 członków. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

Komisja Rewizyjna

§ 30

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób i wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.

2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności, a w szczególności gospodarki finansowej stowarzyszenia,

b) występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami i zaleceniami wynikającymi z ustaleń kontroli oraz żądanie wyjaśnień,

c) składanie na Walnym Zjeździe sprawozdań wraz z wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć z głosem doradczym w zebraniach Zarządu Głównego.

Rozdział VI: Majątek stowarzyszenia

§ 31

1. Majątek stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa oraz fundusze, to jest aktywa w gotówce i zgromadzone na kontach bankowych.

2. Na fundusze stowarzyszenia składają się:

a) składki członkowskie,

b) wpływy z działalności statutowej,

c) wpływy z działalności gospodarczej,

d) darowizny i zapisy,

e) dotacje.

3. Dochodami stowarzyszenia zarządza Zarząd Główny.

4. Do ważności pism i dokumentów w sprawach stowarzyszenia wymagane są dwa podpisy: przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego oraz sekretarza lub skarbnika.

Rozdział VII: Zmiana statutu i rozwiązanie się stowarzyszenia

§ 32

1. Uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walny Zjazd Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. Dopuszcza się możliwość głosowania korespondencyjnego w powyższych sprawach.

2. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu się stowarzyszenia Walny Zjazd Członków podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku i powołuje Komisję Likwidacyjną.