• Archiwa Tagów Walny Zjazd
 • spotkanie ŚTG, grudzień 2016

  zima

  Zapraszamy serdecznie 7 grudnia 2016 r. (środa) na spotkanie członków i sympatyków Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego w Filii nr 5  GRAFIT Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu przy ul. Namysłowskiej 8 (parter).

  W pierwszej części spotkania, Zarząd ŚTG zwołuje IX Nadzwyczajny Walny Zjazd (Zebranie) Członków ŚTG, od godz. 17:00 w I terminie (lub w razie nieosiągnięcia kworum 17:15 w II terminie bez względu na liczbę obecnych). Przedmiotem walnego będzie projekt uchwały w sprawie finansowego rozliczenia do roku 2015 (zatwierdzenie sprawozdań finansowych i zaliczenie różnic według przepisów o rachunkowości) oraz projekt uchwały w sprawie zmiany statutu ŚTG (powierzenie Komisji Rewizyjnej zatwierdzania sprawozdań finansowych). W przypadku zmiany statutu wymagane kworum nawet w II terminie wynosi połowę członków ŚTG. Obecnie brak zmiany statutu oznacza konieczność zwoływania w przyszłości walnych zjazdów (zebrań) w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca każdego(!) roku, według przepisów o rachunkowości. Dlatego wyjątkowo prosimy o przybycie każdego członka, który może być obecny. Projekty uchwał w załączeniu dla członków (zgodnie ze statutem pocztą elektroniczną).

  W drugiej części spotkania posłuchamy Andrzeja Szczudło. Jego wystąpienie będzie nosić tytuł  Na szczudłach do przodka. Może pozostałych sprowokuje do zastanowienia się nad własną drogą genealogiczną, planami i osiągnięciami. Grudzień i koniec roku to dobra pora na podsumowania.

  Zapraszamy serdecznie!

  Prosimy o liczne przybycie i informowanie zainteresowanych osób niekorzystających z internetu, jak również o krótkie potwierdzenie mejlem na adres kontakt@genealodzy.wroclaw.pl (z góry dziękujemy), jeżeli ktoś już wie, że może albo nie może przybyć, co jest istotne w związku ze zwołaniem walnego zjazdu (zebrania) członków.

   


 • Sprawozdania z VIII Walnego Zjazdu ŚTG

  Sprawozdanie merytoryczne Zarządu

  Sprawozdanie z działalności Zarządu za okres od 14 stycznia 2010 r. do 3 marca 2015 r. przedstawił Grzegorz Mendyka, prezes ustępującego Zarządu.

  Do końca 2010 r. comiesięczne spotkania członków Towarzystwa odbywały się przeważnie w siedzibie Śląskiego Związku Esperanckiego we Wrocławiu przy ul. Dubois 3. Ze względu na brak odpowiedniej do takich celów własnej siedziby, spotkania odbywały się również w Instytucie Historii Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu przy ul. Szewskiej, we Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych „Sektor 3” przy ul. Legnickiej 65 oraz w Centrum Historii Rodziny we Wrocławiu przy Pl. Wolności 7/205. Od 10 lutego 2010 r. comiesięczne spotkania genealogiczne dla członków Towarzystwa i zaproszonych gości Zarząd ŚTG organizował w Filii F34 Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu przy ul. Wyszyńskiego 75.

  W kadencji 2010-2015 członkowie Towarzystwa i Zarząd kontynuowali nie tylko inicjowanie spotkań we własnym gronie, ale również popularyzowali zainteresowanie genealogią w wielu miastach w siedzibach bibliotek publicznych, na spotkaniach słuchaczy Uniwersytetów III wieku, w domach kultury i w muzeach.

  W latach 2010-2015 spotkania ze słuchaczami zainteresowanymi zagadnieniami genealogii odbyły się w bibliotekach publicznych Legnicy, Zdunów, w filiach bibliotek we Wrocławiu F34 i F46, w bibliotekach Oleśnicy, Zgorzelca, Oławy, Opola, Mrozowa, Zawonii, Katowic, w domach kultury i w muzeach w Katowicach, Kaliszu, Dzierżoniowie. W ramach Dolnośląskich Festiwali Nauki w 2010 i w 2011 r. prelegenci Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego przedstawiali owoce swoich prac genealogicznych – publikacje i zbudowane wg różnych pomysłów rodzinne drzewa genealogiczne.

  Za projekt „Genealogia w bibliotekach” Śląskie Towarzystwo Genealogiczne zostało nagrodzone w drugiej edycji Konkursu „Dobre praktyki. Dojrz@łość w sieci” promującego edukację cyfrową osób po 50 roku życia nagrodą w postaci statuetki.

  Z inicjatywy ŚTG Biblioteka F34 we Wrocławiu organizowała spotkania genealogiczne „Tworzenie drzewa genealogicznego – warsztaty międzypokoleniowe z okazji Dnia Seniora. Również w Bibliotece Publicznej F34 we Wrocławiu przy ul. Wyszyńskiego w każdy czwartek odbywały się dla zainteresowanych gości biblioteki „Otwarte konsultacje genealogiczne dla Wrocławian” prowadzone przez członków Towarzystwa.

  Z okazji XX-lecia Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego Zarząd i członkowie Towarzystwa zorganizowali Ogólnopolską Konferencję, która odbyła się 5 kwietnia 2013 r. w Archiwum Państwowym we Wrocławiu przy ul. Pomorskiej. Konferencję zaszczycił swoim wykładem profesor Jan Miodek z Uniwersytetu Wrocławskiego, któremu za zasługi dla środowiska genealogicznych entuzjastów wręczono godność Członka Honorowego Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego. Z kolei 11 i 12 października 2014 r. również członkowie Koła Opolskich Genealogów przy Śląskim Towarzystwie Genealogicznym zorganizowali w Zamku Piastowskim w Brzegu Ogólnopolską Konferencję Genealogiczną.

  W ramach realizowanych społecznie projektów zrzeszeni ŚTG pod kierunkiem kol. Marii Rągowskiej-Banasiak z Zarządu ŚTG biorą udział w digitalizacji dokumentów PUR we Wrocławskim Archiwum Państwowym. Pilotażowy projekt „Domowe Muzeum Historii Rodzinnych” od połowy 2013 r. prowadzi członek ŚTG kol. Zbigniew Ligus. Genealogiczne dyżury społeczne w Centrum Historii Rodziny koordynuje członek ŚTG kol. Grzegorz Joachimiak.

  W listopadzie 2012 r. staraniem Zarządu ŚTG został opublikowany pierwszy z planowanej serii „Zeszyt ŚTG 1/2012 (150 egz. + dodruk 50 egz.). Kolejny numer jest w fazie zbierania materiałów.

  W sprawozdaniu Prezes przedstawił działania dotyczące stałej rozbudowy i modernizacji witryn genealogicznych Towarzystwa w sieci internetowej. Pracami związanymi z genealogiczną witryną Towarzystwa kieruje kol. Maciej Róg, który zmienił serwer witryn ŚTG, przywrócił domenę www.eurogento.org oraz przeniósł materiały z domeny www.gento.wroclaw.pl na nową www.genealodzy.wroclaw.pl.

  ŚTG jako pierwsze stowarzyszenie wsparło Polskie Towarzystwo Genealogiczne w działaniach na rzecz integracji społecznych środowisk genealogicznych w szczególności w zakresie projektu współpracy z NDAP w dziedzinie digitalizacji i indeksacji metryk.

  W roku 2012 w ramach współpracy ze środowiskiem naukowym kol. Prezes opublikował artykuł „Genealogia jako pasjonująca aktywność seniorów” w zeszytach „III ZMIANA Andragogiczne rozważania na temat projektu @ktywny Senior. 18 i 19 maja 2012 r. brał udział w Konferencji Naukowej Wychowanie w Rodzinie.

  W 2013 r. Śląskie Towarzystwo Genealogiczne przystąpiło do międzynarodowej sieci muzeów domowych podczas VI Forum Muzeów Domowych w Kudowie Zdrój (21 i 22 września 2013 r.) zorganizowanym przez Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe.

  W maju 2014 r. członkowie ŚTG brali udział w seminarium warsztatowym pt. „Kolekcje archiwalne w muzeach domowych” zorganizowanym przez Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim Archiwum Państwowego we Wrocławiu.

  14 stycznia 2014 r. powołane zostało Koło Opolskich Genealogów przy ŚTG.

  Popularyzacja genealogii przez członków Sląskiego Towarzystwa Genealogicznego na spotkaniach, w akcjach specjalnych, imprezach, wystąpieniach w prasie, w wywiadach radiowych i telewizyjnych owocuje stałym zwiększaniem grona członków i sympatyków naszego stowarzyszenia.

  Sprawozdanie finansowe Zarządu

  Sprawozdanie finansowe towarzystwa za okres od 14 stycznia 2010 r. do 3 marca 2015 r. przedstawił skarbnik ustępującego Zarządu kol. Ryszard Pawlikowski.

  Przychody Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego w okresie sprawozdawczym 2010–2015 stanowiły składki członkowskie, których wysokość wynosiła 17 662,77 zł (siedemnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt siedem groszy).

  Na koszty składały się materiały biurowe, opłaty pocztowe, książki do biblioteki Towarzystwa, opłaty za domenę i serwer ŚTG oraz składki Towarzystwa jako członka wspierającego do Śląskiego Związku Esperanckiego.

  Opłaty internetowe wynosiły 1190 zł, zakup materiałów biurowych 1413 zł, zakup książek 1092 zł, składka członkowska członka wspierającego ŚZE1700 zł. Opłaty bankowe 240 zł. Koszty organizowanych spotkań genealogicznych 1953 zł, koszty druku „Zeszytu ŚTG 1/2012 (150 egz. + dodruk 50 egz.) 2660 zł. Inne wydatki takie jak poczęstunki okolicznościowe na spotkaniach genealogicznych, kwiaty okolicznościowe dla wykładowców i prelegentów oraz z okazji smutnych uroczystości, zwrot wydatków za delegacje związane z działalnością statutową 2596 zł. Ustępujący Zarząd Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego zamyka działalność kadencji 2010‑2015 bilansem dodatnim. Na koncie ŚTG na dzień 31.12.2014 r. była kwota 6 421,16 zł. (sześć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden złotych i szesnaście groszy). Księgowość Towarzystwa prowadzona jest społecznie.

  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił kol. Andrzej Szczudło – członek Komisji Rewizyjnej. W trakcie trwania kadencji 2010 – 2015 w roku 2012 zmarł kol. Stanisław Ruciński członek Komisji a przewodniczący Komisji Andrzej Olejarz został skreślony z listy członków. Kol. Andrzej Szczudło w imieniu Komisji Rewizyjnej nie zgłosił żadnych zastrzeżeń do działalności finansowej Zarządu ŚTG. Celowość wydatków Towarzystwa nie budzi zastrzeżeń.

  Majątek ŚTG stanowi głównie księgozbiór wydawnictw genealogicznych. W kadencji 2010‑2015 ze składek pozyskano 17 662,77 zł, co jest prawidłowo udokumentowane: opłaty internetowe, zakup materiałów biurowych, zakup książek, składka członkowska członka wspierającego ŚZE, opłaty bankowe,koszty organizowanych spotkań genealogicznych, druk „Zeszytu ŚTG” 1/2012 i inne wydatki związane z działalnością statutową.

  Ocena działalności merytorycznej Towarzystwa dokonana przez Komisję Rewizyjną była pozytywna. Wobec braku nieprawidłowości w zarządzaniu funduszami i majątkiem Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego oraz w związku z bardzo dobrą działalnością statutową Komisja Rewizyjna zgłosiła wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego w kadencji 2010‑2015.

  Dyskusja

  W ramach dyskusji Ryszard Pawlikowski – skarbnik ustępującego Zarządu poinformował zainteresowanych, że pieniądze przechowywane są na koncie bankowym Stowarzyszenia i jedynie krótkotrwale w gotówce przez skarbnika, jeśli przyjęte zostały od członków jako składki oraz jeśli zachodzi konieczność dokonywania uzasadnionych zakupów, np. książek lub materiałów biurowych.

  Grzegorz Mendyka, ustępujący prezes, odniósł się do kwestii ewentualnych darowizn na rzecz Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego

  Wiesław Nawrocki podziękował prezesowi Grzegorzowi Mendyce za olbrzymią aktywność i zaangażowanie w imieniu obecnych uczestników Zjazdu. Podał propozycję, aby nowo wybrany prezes Zarządu spośród nowego Zarządu pełnił swoją funkcję tylko przez część kadencji (np. 1 rok) ze względu na inne podejmowane obowiązki lub w związku z sytuacją rodzinną lub zawodową.


 • VIII Walny Zjazd ŚTG (2015)

  Zarząd ŚTG zwołuje sprawozdawczo-wyborczy VIII Walny Zjazd Członków ŚTG  na  wtorek 3 marca 2015 r. w pierwszym terminie na godz 17.00, w drugim terminie na godz. 17.30, w Sektorze3, przy ulicy Legnickiej 65 we Wrocławiu.

  Porządek dzienny Zjazdu:

  1. Zagajenie,
  2. Wybór przewodniczącego Zjazdu i protokolanta,
  3. Sprawozdanie ustępującego Zarządu,
  4. Sprawozdanie finansowe ustępującego Zarządu,
  5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
  6. Dyskusja,
  7. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  8. Wybór władz na kadencję 2015/2019,
  9. Ogłoszenie wyników wyborów i zamknięcie Zjazdu.

 • Spotkanie styczniowe 2010: VI Walny Zjazd

  14.01.2010 od godz. 18:00 szczególne spotkanie Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego, w noworocznej atmosferze powitania młodego 2010 r., przy kawie i ciasteczkach,  w gościnnych progach Centrum Historii Rodziny — Wrocław, Pl. Wolności 7/205.

  Był to zarazem VI Walny Zjazd Członków ŚTG, zwołany stosowną uchwałą Zarządu ŚTG na zebraniu z 21 grudnia 2009 r., co zostało zaprotokółowane i uwiecznione na foto:

  Natomiast w programie samego VI Walnego Zjazdu m.in.:

  • sprawozdania ustępującego zarządu ŚTG, sprawozdanie finansowe komisji rewizyjnej,
  • rozpatrzenie projektu zmian statutu ŚTG,
  • wybór władz ŚTG na następną kadencję:
   • do Zarządu wybrano następujących członków ŚTG: Grzegorz Mendyka (Prezes), Wiesław Nawrocki (Wiceprezes), Małgorzata Lubecka-Walusiak (Sekretarz), Ryszard Pawlikowski (Skarbnik), Maria Rągowska, Andrzej Kraszewski, Paweł Peter;
   • do Komisji Rewizyjnej: Andrzej Olejarz (Przewodniczący), Stanisław Ruciński, Andrzej Szczudło.

  Zobacz też: