Shrunk Expand

Statut

Aktualnie obowiązujący tekst jednolity statutu Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego stanowi załącznik do uchwały Nr 2/2017 X Walnego Zjazdu (Zebrania) Członków ŚTG z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany statutu, zatwierdzony postanowieniem z 12.06.2017 Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego sygn. WR.VI Ns-Rej.KRS/010889/17/014 i wpisany do KRS 53786 pod poz. 12.

Numer uchwały powyżej jest linkiem do wersji PDF, lepiej wyświetlającym formalną, wizualną strukturę aktu prawnego. Poniżej z uwagi na niedoskonałości WordPressa, czyli platformy zarządzania treścią witryny — numeracja i wcięcia ustępów, punktów i liter pozostawiają, zwłaszcza dla prawników, dużo do życzenia :)

Poprzednie teksty statutów: 2007, 2011.

STATUT ŚLĄSKIEGO TOWARZYSTWA GENEALOGICZNEGO

ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Stowarzyszenie pod nazwą „Śląskie Towarzystwo Genealogiczne”, zwane w dalszych postanowieniach statutu stowarzyszeniem, jest zrzeszeniem zarejestrowanym w KRS pod nr 0000053876 i zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.

§ 2.

Śląskie Towarzystwo Genealogiczne jest stowarzyszeniem społeczno-kulturalnym, zrzeszającym miłośników genealogii oraz tradycji rodzinnej i opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

§ 3.

Terenem działalności stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica, a siedzibą władz Wrocław.

§ 4.

Stowarzyszenie zrzesza obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i cudzoziemców zamieszkałych w kraju i za granicą.

§ 5.

Jednostkami organizacyjnymi stowarzyszenia są koła.

§ 6.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń o takich samych lub podobnych celach statutowych.

§ 7.

Stowarzyszenie ma prawo używania odznak organizacyjnych oraz pieczęci.

ROZDZIAŁ II: CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 8.

Celami stowarzyszenia są działania na rzecz:

1) popularyzacji wiedzy genealogicznej oraz inicjowania badań genealogicznych;

2) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

3) kultury regionu, ochrony dóbr kultury i tradycji;

4) podtrzymywania tradycji narodowej oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

5) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

6) integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

7) promocji i organizacji wolontariatu.

§ 9.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele, określone w § 8 poprzez:

1) popularyzację wiedzy genealogicznej, szczególnie wśród młodzieży szkolnej i seniorów;

2) nawiązywanie więzi rodzinnych i wielopokoleniowych, opartych na wspólnym dziedzictwie kulturowym

3) organizowanie prelekcji i seminariów oraz otwartych spotkań genealogicznych;

4) inicjowanie badań genealogicznych oraz prowadzenie konsultacji i warsztatów;

5) współpracę ze stowarzyszeniami genealogicznymi, archiwami i placówkami historycznymi w Polsce i za granicą;

6) współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami społecznymi w celu rozwoju społeczności regionu;

7) poprzez współpracę z jednostkami oświatowymi promowanie i organizowanie wolontariatu wśród młodzieży i seniorów;

8) wymianę doświadczeń między osobami w kraju i za granicą, mającymi swe korzenie rodowe w tych samych miejscowościach i regionach dążąc tym samym do integracji kulturowej oraz kształtowania postaw obywatelskich;

9) popularyzację języka międzynarodowego esperanto i innych języków wśród członków stowarzyszenia i społeczeństwa oraz nawiązywanie kontaktów międzynarodowych w celach integracji kulturowej;

10) prowadzenie działalności integrującej członków i sympatyków stowarzyszenia poprzez aktywność kulturową, rekreacyjną i towarzyską;

11) prowadzenie biblioteki i archiwum genealogicznego dla potrzeb członków stowarzyszenia i sympatyków;

12) prowadzenie i promocja działalności wydawniczej oraz publikacji na temat genealogii;

13) udzielenie członkom i sympatykom stowarzyszenia wszelkiej możliwej pomocy związanej z prowadzeniem poszukiwań i badań genealogicznych;

14) starania o pozyskiwanie środków finansowych na rozwój i doskonalenie działalności;

15) podejmowanie wszelkiej innej działalności zgodnej z celami statutowymi stowarzyszenia, która przyczyni się do rozwoju integracji społeczno-kulturowej członków i środowisk lokalnych.

§ 9a.

Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatnie i może prowadzić odpłatnie — działalność pożytku publicznego we wszystkich celach określonych w § 8 i formach określonych w § 9:

 1. w zakresie następujących sfer:

 1. działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

 2. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

 3. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

 4. działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa,

 5. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

 6. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,

 7. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,

 8. promocja i organizacja wolontariatu;

 1. według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):

 1. 94.99.Z – działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana,

 2. 94.12.Z – działalność organizacji profesjonalnych (działalność organizacji, których członkowie zainteresowani są określoną dyscypliną nauki, zaangażowani są w działalność naukową, akademicką lub kulturalną; działalność stowarzyszeń naukowych),

 3. 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (pozostałe pozaszkolne formy edukacji związane głównie z rozwijaniem własnych zainteresowań oraz doskonaleniem zawodowym),

 4. 74.90.Z – pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (doradztwo),

 5. 72.20.Z – badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,

 6. 96.09.Z – pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (działalność organizacji badających genealogię),

 7. 82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (organizacja, promocja i/lub zarządzanie imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania),

 8. 58.14.Z – wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,

 9. 58.11.Z – wydawanie książek,

 10. 58.12.Z – wydawanie wykazów oraz list (pozostałych informatorów i zestawów),

 11. 58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza.

ROZDZIAŁ III: CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10.

Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:

1) zwyczajnych;

2) wspierających;

3) honorowych.

§ 11.

1. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna, która wyraziła w deklaracji gotowość realizacji celów stowarzyszenia.

2. O przyznanie członkostwa zwyczajnego mogą wystąpić:

a) pełnoletni obywatele RP i innych państw korzystający z pełni praw publicznych,

b) małoletni w wieku 16-18 lat,

c) małoletni poniżej 16 lat posiadających zgodę ustawowych przedstawicieli.

3. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały Zarządu.

§ 12.

1. Członkiem wspierającym stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna, która dla poparcia działalności stowarzyszenia opłaciła składkę członkowską.

2. Członek wspierający – osoba prawna, działająca w stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.

3. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków wspierających następuje na podstawie uchwały Zarządu.

§ 13.

1. Godność członka honorowego nadaje Walny Zjazd Członków, na wniosek Zarządu, osobom szczególnie zasłużonym dla popularyzacji genealogii, tradycji rodzinnej i rozwoju stowarzyszenia.

2. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich i przysługują im wszystkie prawa członków zwyczajnych stowarzyszenia.

§ 14.

1. Pełnoletni członkowie zwyczajni i honorowi mają czynne i bierne prawo wyborcze do władz stowarzyszenia oraz prawo brania udziału w Walnych Zebraniach.

2. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje również małoletnim członkom w wieku 16‑18 lat, z tym że nie mogą stanowić większości w składzie władz stowarzyszenia.

3. Członkowie zwyczajni, honorowi i wspierający mają prawo:

a) korzystać z pomocy i urządzeń stowarzyszenia wg ogólnie przyjętych zasad,

b) podejmować inicjatywy zgodnie z celami stowarzyszenia oraz współuczestniczyć w życiu organizacyjnym,

c) zgłaszać wnioski dotyczące działalności stowarzyszenia,

d) nosić odznakę i legitymację stowarzyszenia.

§ 15.

Do obowiązków członków stowarzyszenia należy:

1) branie czynnego udziału w realizacji celów statutowych stowarzyszenia;

2) przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz stowarzyszenia;

3) regularne opłacanie składki członkowskiej;

4) dbanie o dobre imię stowarzyszenia, przyczynianie się do wzrostu jego znaczenia.

§ 16.

1. Członkostwo traci się przez:

a) dobrowolne wystąpienie zgłoszone do Zarządu stowarzyszenia w formie dokumentowej (pismo papierowe, poczta elektroniczna itp.),

b) skreślenie z listy członków z powodu nieopłacenia składki członkowskiej przez okres jednego roku, licząc od końca roku, za który została opłacona składka,

c) wykluczenie przez Zarząd za nieprzestrzeganie postanowień statutu lub działanie na szkodę stowarzyszenia,

d) utratę zdolności do czynności prawnych.

2. Wykreślenie z listy Członków oraz ogłoszenie o utracie członkostwa następuje w formie uchwały Zarządu.

3. Osobie wykluczonej ze stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania od decyzji Zarządu do Walnego Zjazdu Członków w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

§ 17.

Członkowie władz pełnią swe funkcje honorowo, z wyjątkiem osób zatrudnionych w biurze stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ IV: JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE STOWARZYSZENIA

§ 18.

1. Członkowie stowarzyszenia mogą organizować się w koła niesamodzielne, tzn. nieposiadające osobowości prawnej.

2. Członkowie mieszkający poza siedzibą stowarzyszenia mogą tworzyć koła terenowe, a zainteresowani określonym obszarem poszukiwań genealogicznych – koła tematyczne.

3. Koła powoływane są przez Zarząd Stowarzyszenia, jeśli liczba zainteresowanych do utworzenia koła składa się z co najmniej 10 osób.

§ 19.

4. Najwyższym organem koła jest Walne Zebranie Członków Koła.

5. Walne Zebranie Członków Koła:

a) określa samodzielnie program i plan działalności,

b) ocenia działalność statutową członków koła,

c) przyjmuje sprawozdania z działalności Zarządu Koła i udziela mu absolutorium,

d) wybiera Zarząd Koła w składzie 4 osób oraz 3 osoby wchodzące w skład Komisji Rewizyjnej.

6. Zarząd powiadamia członków koła o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zjazdu Członków Koła co najmniej 21 dni przed terminem rozpoczęcia Zjazdu drogą elektroniczna (mailową).

7. Koła prowadzą działalność w ramach i zgodnie ze statutem stowarzyszenia.

8. Utworzenie oraz rozwiązanie koła akceptuje i rejestruje Zarząd Stowarzyszenia na pisemny wniosek prezesa i co najmniej połowy członków koła.

9. Koła nie tworzą odrębnych struktur organizacyjnych, a jedynym przedstawicielem koła jest prezes, który może ustanowić swego zastępcę, sekretarza oraz skarbnika.

§ 20.

1. Koła składają Zarządowi Stowarzyszenia roczne sprawozdania ze swojej działalności.

2. Prezes koła może uczestniczyć w zebraniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym.

3. Zarząd koła sprawuje władzę w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków i jego kadencja trwa 2 lata.

4. Do zadań Zarządu koła należy w szczególności:

a) realizacja uchwał Walnego zebrania członków, w tym programu i planu działalności,

b) podejmowanie współpracy z organizacjami i instytucjami na terenie swego działania,

c) zwoływanie Walnego Zebrania Członków Koła.

ROZDZIAŁ V: WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 21.

1. Władzami stowarzyszenia są:

a) Walny Zjazd Członków,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja władz trwa pięć lat.

WALNY ZJAZD CZŁONKÓW

§ 22.

1. Najwyższą władzą stowarzyszenia jest Walny Zjazd Członków.

2. Walny Zjazd Członków może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

§ 23.

1. Zwyczajny Walny Zjazd Członków jest zwoływany raz na pięć lat przez Zarząd.

2. Zarząd powiadamia członków o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zjazdu Członków co najmniej na 21 dni przed terminem rozpoczęcia Zjazdu pocztą elektroniczną oraz innymi środkami komunikacji elektronicznej (witryna internetowa stowarzyszenia, media społecznościowe itp.).

§ 24.

Nadzwyczajny Walny Zjazd Członków jest zwoływany:

a) na podstawie uchwały Zarządu,

b) na pisemne żądanie Komisji Rewizyjnej,

c) na pisemny wniosek podpisany przez 1/3 członków stowarzyszenia.

§ 25.

Do kompetencji Walnego Zjazdu Członków należy:

1) dokonanie oceny całokształtu działalności stowarzyszenia,

2) uchwalanie głównych kierunków działalności stowarzyszenia;

3) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

4) podejmowanie uchwał w sprawach związanych z działalnością stowarzyszenia;

5) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

6) uchwalanie statutu i jego zmian

7) nadawanie godności członków honorowych;

8) rozpatrywanie odwołań członków wykluczonych ze stowarzyszenia;

9) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania stowarzyszenia.

§ 26.

1. Uchwały Walnego Zjazdu Członków podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków w pierwszym terminie, a bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie, z wyjątkiem uchwał w sprawie zmiany statutu i rozwiązania się stowarzyszenia.

2. Wybór władz następuje w głosowaniu jawnym, chyba że Walny Zjazd podejmie uchwałę o głosowaniu tajnym.

ZARZĄD

§ 27.

1. Zarząd składa się z 5-7 osób i wybiera spośród siebie prezesa zarządu, wiceprezesa zarządu, sekretarza i skarbnika.

2. Zarząd sprawuje władzę w okresie pomiędzy walnymi zjazdami członków.

3. Zarząd w trakcie kadencji może dokoptować do swego składu nowych członków na miejsce członków ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/2 składu pochodzącego z wyboru.

§ 28.

Do zakresu działania Zarządu należy:

1) kierowanie całokształtem działalności stowarzyszenia i składanie Walnemu Zjazdowi sprawozdań ze swej działalności,

2) powoływanie i rozwiązywanie kół oraz stałych lub doraźnych komisji problemowych;

3) podejmowanie uchwał w sprawach majątku stowarzyszenia;

4) rozpatrywanie wniosków i zaleceń Komisji Rewizyjnej;

5) powoływanie i likwidacja biura dla obsługi administracyjno-finansowej stowarzyszenia;

6) przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków stowarzyszenia;

7) zwoływanie walnych zjazdów członków;

8) reprezentowanie stowarzyszenia na terenie jego działania;

9) ustalanie wysokości składek członkowskich;

10) uchwalanie regulaminów organizacyjno-finansowych.

§ 29.

1. Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeb lub na wniosek co najmniej dwóch członków zarządu; zarząd może obradować (w tym podejmować uchwały) również korespondencyjnie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na odległość (np. telekonferencja).

2. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności 1/2 członków. W razie równości głosów rozstrzyga głos prezesa.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 30.

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób i wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.

2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia, jej zgodności ze statutem, a w szczególności gospodarki finansowej stowarzyszenia,

b) występowanie do Zarządu z wnioskami i zaleceniami wynikającymi z ustaleń kontroli oraz żądanie wyjaśnień,

c) składanie na Walnym Zjeździe sprawozdań wraz z wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,

d) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych, sporządzanych i przekazywanych przez Zarząd.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć z głosem doradczym w zebraniach Zarządu.

4. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów.

5. W trakcie trwania kadencji Komisja Rewizyjna może uzupełnić swój skład o nowych członków, na miejsce ustępujących.

ROZDZIAŁ VI: MAJĄTEK STOWARZYSZENIA I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

§ 31.

1. Majątek stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa oraz fundusze, to jest aktywa w gotówce i zgromadzone na kontach bankowych.

2. Na fundusze stowarzyszenia składają się:

a) składki członkowskie,

b) darowizny, spadki i zapisy,

c) dotacje i subwencje,

d) dochody z ofiarności publicznej,

e) dochody z działalności statutowej,

f) (uchylona)

g) dochody z majątku stowarzyszenia,

h) odsetki, dochody z kapitału.

3. Uzyskane fundusze służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.

4. Majątkiem stowarzyszenia zarządza Zarząd.

5. Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych w imieniu stowarzyszenia składa dwóch członków Zarządu działających łącznie:

1) prezes lub wiceprezes; oraz

2) inny członek zarządu.

6. Stowarzyszenie pod rygorem nieważności nie przyjmuje w gotówce płatności o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15 000 euro.

ROZDZIAŁ VII: ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ STOWARZYSZENIA

§ 32.

1. Uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walny Zjazd Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/3 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

2. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu się stowarzyszenia Walny Zjazd Członków podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku i powołuje likwidatora

3. W sprawach dotyczących rozwiązania Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. — Prawo o stowarzyszeniach.Komentarze są zamknięte.