• zaproszenie na spotkanie 4 marca 2020 r.

  Członków i sympatyków ŚTG zapraszamy w środę 4 marca  o godz. 17:00  na spotkanie, które odbędzie się  w Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Prądzyńskiego 39a we Wrocławiu.  W pierwszej części spotkania, jak zwykle luźne pogawędki oraz sprawy administracyjno-porządkowe. Zastanowimy się, czy potrzebne są dodatkowe zajęcia (być może cykliczne) dla osób  oczekujących wsparcia, nauki i konsultacji. Proszę o przemyślenie, a następnie uwagi.

  O godzinie 18:00 Miecia Skarżyńska przedstawi relację z podróży na Kresy, śladem bliskich wywiezionych na Sybir pt. Podróż śladami przodków zesłanych na Sybir. Po prezentacji rozmowa, dyskusja, możliwość zadawania pytań. Bardzo proszę o czynny udział w spotkaniu. Także o zawiadomienie kolegów nie korzystających z Internetu.


 • Zaproszenie na Spotkanie Zamkowe, Jelenia Góra 2020

  Przyjmujemy już zapisy na Spotkanie Zamkowe  w Jeleniej Górze, 20-21 czerwca (sobota-niedziela). Zgłoszenia na adres e-mail w zakładce Kontakt na stronie ŚTG.  Jednocześnie prosimy o wpłatę zaliczki w wysokości 75 zł (cena noclegu – rezerwacja opłacona z góry) Pozostałe koszty – 85 zł, na miejscu. Całość – 160 zł.  W tym: 1 nocleg
  (możliwość rezerwowania 2 noclegów, przyjazd w piątek), 2 obiady, bilety wstępu, przewodnik. Zgłoszenia przyjmujemy do 15 marca. Poniżej wstępny program spotkania, dalsze szczegóły (w miarę ich ustalania) otrzymają zainteresowani pocztą elektroniczną. Zapraszamy.


 • Dokumentowanie działalności ŚTG. Rozpoczęcie nowego cyklu wydawniczego PARANTELI, rok 2020

  Chciałabym przypomnieć wszystkim naszym członkom i sympatykom, że jakiekolwiek działania podejmowane przez nich w zakresie inicjatyw genealogicznych  typu szkolenia, warsztaty, prezentacje, samodzielne badania prowadzone pod auspicjami ŚTG   mogą i powinny być udokumentowane pisemną notatką, sprawozdaniem lub artykułem, do wykorzystania w celach sprawozdawczych, archiwalnych  lub jako materiał  możliwy do opublikowania  w PARANTELACH.

  Artykuły do PARANTELI, aby mogły ukazać się w bieżącym numerze, powinny być dostarczone  do końca pierwszego kwartału każdego roku. Późniejsze wchodzą do następnego numeru. Artykuł do druku musi spełniać następujące warunki:

  • Objętość materiału – ok. 10 stron formatu A4. Jest to wielkość wyjściowa, w uzasadnionych przypadkach więcej lub mniej.
  • Tekst napisany w Wordzie, zapisany jako DOC (nie PDF!) zgodnie ze wskazówkami edytorskimi. Bez zdjęć! W tekście tylko zaznaczone miejsca umieszczenia fotografii – fot 1, fot 2, fot 3., które powinny być dołączone w osobnym pliku i tak samo numerowane. Zdjęcia możliwie dobrej jakości, 300 DPI – JPG, TIFF lub PNG. Jeżeli autor nie potrafi wykonać skanów samodzielnie lub  w punkcie ksero czy zakładzie foto (skanowanie do pliku, w rozdzielczości min. 300 DPI)  można się umówić na fotografowanie, skanowanie, prosić o pomoc. Dołączony materiał zdjęciowy bardzo podnosi atrakcyjność tekstu, jednak za dużo zdjęć wprowadza chaos i utrudnia czytanie, proszę o tym pamiętać
  • Podpisy pod zdjęcia, zgodnie z numeracją, w oddzielnym pliku + imię, nazwisko autora zdjęcia lub info: „fot archiwum domowe Marianna Archiwalna”
  • Jeśli zdjęcia są skądś (Internet), pozwolenie na publikację lub informacja o domenie publicznej
  • Fotografia autora
  • Notka biograficzna autora (jeśli zamieszczał artykuł we wcześniejszych numerach, aktualizacja biogramu)
  • Afiliacja (przynależność, umocowanie) przy podpisie, w tekście (np. Marianna Archiwalna, Śląskie Towarzystwo Genealogiczne)

  Podsumowując:

  Tekst artykułu w Wordzie

  Folder z fotografiami do tekstu, podpisy

  Własna fotografia do biogramu i biogram

   


 • Relacja z XI Walnego Zjazdu (2020)

  5 lutego 2020 r. w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 65, odbył się XI Walny Zjazd (Zebranie) Członków Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego (ŚTG) zwołany przez Zarząd na podstawie statutu w celach sprawozdawczo-wyborczych, bowiem VII kadencja władz wybranych 3 marca 2015 r. z upływem 5 lat dobiegła końca.

  Na ogólną liczbę 86 członków ŚTG w pierwszym terminie o godz. 17:00 na sali było obecnych 26 członków zwyczajnych, dlatego zjazd rozpoczął się w drugim terminie po godz. 17:30, dzięki czemu obrady były prawomocne.

  W oczekiwaniu na rozpoczęcie zjazdu  Ewa Dobiech-Czech zapoznała zebranych z planem i ustaleniami Spotkania Zamkowego, mającego odbyć się 20-21 czerwca w Jeleniej Górze.

  Absolutorium

  Po upływie wymaganego czasu, Walny Zjazd Członków Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego  został otwarty, stwierdzono obecność 37 członków zwyczajnych uprawnionych do głosowania oraz 5 przez pełnomocników, tak więc wymagane kworum zostało osiągnięte w drugim terminie. Na prowadzącego zebranie wybrano Zbigniewa Ligusa. Przypomniał  on, że zwołanie i materiały, w tym sprawozdanie z działalności Zarządu oraz sprawozdanie finansowe, a także sprawozdanie Komisji Rewizyjnej  zostały doręczone drogą mailową 14 stycznia (tj. na 21 dni przed walnym zebraniem). Po zaprotokołowaniu uwag Barbary Gąsieniec (nie wymieniono nazwiska jednego z prelegentów, brak rozszerzonego opisu trzech innych), sprawozdania merytoryczne i finansowe Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej zostały jednogłośnie zatwierdzone, a ustępującemu Zarządowi zostało udzielone absolutorium.

  Członkostwo honorowe

  Zjazd uchwałą jednogłośnie zatwierdził i potwierdził nadanie tytułu członka honorowego Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego  Andrzejowi Kraszewskiemu , a także nadanie tego samego tytułu Grzegorzowi Mendyce. Wcześniej prowadzący zebranie Zbigniew Ligus odczytał uzasadnienie obu wniosków. Zebrani powstaniem i brawami uczcili uhonorowanych kolegów.

  Wybór nowych władz

  Zjazd uchwałami wybrał do Zarządu następujących członków: Marię  Rągowską-Banasiak, Zbigniewa  Ligusa, Macieja Roga, Ewę Dobiech-Czech i Mieczysławę Skarżyńską. W skład Komisji Rewizyjnej  weszli: Ryszard Pawlikowski, Jadwiga Kaleta i Andrzej Szczudło. Prezes Maria Rągowska podziękowała za dotychczasową pracę i zaangażowanie ustępującym członkom  Zarządu i Komisji Rewizyjnej: Andrzejowi Kraszewskiemu, Ryszardowi Pawlikowskiemu, Marii Odrowąż i Ryszardowi Kołodziejczakowi.

  Po wyczerpaniu porządku obrad, Walne Zebranie członków Śląskiego Towarzystwa Genealogicznego zostało zamknięte, a nowo wybrane władze ukonstytuowały się następująco:

  Zarząd  VIII kadencji (2020-2025)

  Prezes            Maria Rągowska-Banasiak

  Wiceprezes    Zbigniew Ligus

  Sekretarz       Maciej Róg

  Skarbnik        Mieczysława Skarżyńska

  Członek         Ewa Dobiech-Czech

  Komisja Rewizyjna

  Przewodniczący   Ryszard Pawlikowski

  Sekretarz              Jadwiga Kaleta

  Członek               Andrzej Szczudło

  Na tym zjazd ostatecznie zakończono, z czego spisano protokół, a zmiany podlegają zgłoszeniu właściwemu Sądowi Gospodarczemu KRS oraz Prezydentowi Wrocławia.

   Stary i nowy zarząd w pełnym składzie.